+82

#betarades #στοιχημα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΓΩΝΩΝ 12 / 05 / 2021

Τα νέα μέτρα της ΕΕΕΠ για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος»

διαδικτυακό στοίχημα

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) θέλει να ενισχύσει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω του τομέα των Τυχερών Παιγνίων. Έτσι, λαμβάνει νέα μέτρα που σχετίζονται και με το στοίχημα, αλλά και με το καζίνο!

Αρχικά, με βάση τους νέους κανονισμούς, θα ελέγχονται περαιτέρω όσοι κερδίζουν 1.000 ευρώ και πάνω στο στοίχημα, το καζίνο και τα τυχερά παιχνίδια στο σύνολό τους. Επίσης, επιπλέον έλεγχος προβλέπεται και για όσους καταθέτουν στο λογαριασμό τους ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 800 ευρώ.

Για την καλύτερη κατανόηση των νέων κανονισμών, είναι απαραίτητο να έχετε γνώση για τη σημασία κάποιων ορολογιών, όπως ενημερώνει η ΕΕΕΠ:

Υπόχρεο Πρόσωπο: Είναι το πρόσωπο που Διοργανώνει ή Διεξάγει Τυχερά Παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια συμπεριλαμβανομένου του Φυσικού Δικτύου, καθώς και οι Επιχειρήσεις Καζίνο.

Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών: Είναι πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιημένων αντιπροσώπων ή των υποκαταστημάτων αυτού.

Στο τέλος του άρθρου θα δείτε αναλυτικά και ποιές είναι οι 27 ενδείξεις που σύμφωνα με την ΕΕΕΠ ότι αρκούν για να θεωρηθούν συναλλαγές ή δραστηριότητες να θεωρηθούν ασυνήθεις ή ύποπτες.

Πώς γίνονται οι έλεγχοι

Στα online τυχερά παιχνίδια, η ΕΕΕΠ αναφέρει τα παρακάτω για τους ελέγχους: Καθ’ όλη τη διάρκεια της Επιχειρηματικής Σχέσης, τα Υπόχρεα Πρόσωπα που διεξάγουν Παίγνια μέσω Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, διασφαλίζουν ότι:

α. Δεν μεταφέρονται πιστωτικές μονάδες μεταξύ Ηλεκτρονικών Λογαριασμών Παικτών.
β. Μεταφορές Χρημάτων από και προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών.
γ. Καταθέσεις (deposits) στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και άνω ανά πράξη, πραγματοποιούνται μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί, πριν την συναλλαγή, ότι ο λογαριασμός πληρωμών που έχει δηλώσει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.
δ. Καταβολές (withdrawals) προς τους Παίκτες, ανεξαρτήτως ποσού, διενεργούνται μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί, πριν τη συναλλαγή, ότι ο λογαριασμός πληρωμών που έχει δηλώσει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.
ε. Στην περίπτωση των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου, διενεργούνται συναλλαγές, αποκλειστικά, με Παίκτες που συνδέονται με τα συστήματά τους από IP που βρίσκεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
στ. Λαμβάνουν κάθε πρόσφορο, οργανωτικό και τεχνικό μέτρο, ώστε οι Μεταφορές Χρημάτων από και προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη να διενεργούνται με Μέσα Πληρωμής που ανήκουν στον Παίκτη. Σε περίπτωση που εκ των υστέρων επιβεβαιωθεί Μεταφορά Χρημάτων με την χρήση Μέσων Πληρωμής που ανήκουν σε τρίτους, απαγορεύουν την χρήση αυτών, επιστρέφουν το κεφάλαιο που έχει κατατεθεί στον δικαιούχο του Μέσου Πληρωμής, δεν αποδίδουν τυχόν κέρδη που προέκυψαν από την χρήση των Μέσων αυτών και εξετάζουν εάν συντρέχει λόγος αναφοράς στην Αρχή.

Οι πληρωμές κερδών

Η ΕΕΕΠ ορίζει ότι τα Υπόχρεα Πρόσωπα, όταν παρέχουν Παίγνια που διεξάγονται στο Φυσικό Δίκτυο, εκτός των Παιγνίων που διεξάγονται με Ατομική Κάρτα Παίκτη, διασφαλίζουν ότι:

α. Οι πληρωμές προς τον Παίκτη μικτών κερδών προ φόρων, ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και άνω, ανά δελτίο, καταβάλλονται, αποκλειστικά, μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, κατόπιν ταυτοποίησης του Παίκτη, με επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου της αλλοδαπής.
β. Οι πληρωμές προς τον Παίκτη μικτών κερδών προ φόρων, ποσού χιλίων (1.000) ευρώ και άνω έως χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (1.999,99), ανά δελτίο, μπορούν να καταβάλλονται, μετά από αίτημα του Παίκτη, με τη διαδικασία της περίπτωσης α’.
γ. Οι Μεταφορές Χρημάτων μεταξύ του Παίκτη και του Υπόχρεου Προσώπου, διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, κατόπιν ταυτοποίησης του Παίκτη, με επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου της αλλοδαπής. Για Μεταφορές Χρημάτων ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και άνω, η συναλλαγή εκτελείται μόνο εφόσον έχει επιβεβαιωθεί ότι ο λογαριασμός πληρωμών που δηλώνει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.

Για τις Επιχειρήσεις Καζίνο, η ΕΕΕΠ τονίζει πως πρέπει οι ίδιες να διασφαλίζουν ότι :

α. Πριν την είσοδο του Παίκτη στον χώρο Παιγνίων, λαμβάνουν στοιχεία ταυτότητας του Παίκτη, συμπεριλαμβανομένων του ονοματεπωνύμου, της ηλικίας, της διεύθυνσης κατοικίας και του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου της αλλοδαπής. Το εύρος και ο τύπος της τεκμηρίωσης των στοιχείων καθορίζονται ανάλογα με τον κίνδυνο, βάσει της ανάλυσης του Υπόχρεου Προσώπου. Ενδεικτική απαρίθμηση των μεθόδων πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού.
β. Πληρωμές μικτών κερδών προς τον Παίκτη ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και άνω, πραγματοποιούνται κατόπιν ταυτοποίησης του Παίκτη, με επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου της αλλοδαπής. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διασταυρώνονται με εκείνα που τηρούνται βάσει της περίπτωσης α’ ανωτέρω.
γ. Μεταφορές Χρημάτων μεταξύ του Παίκτη και του καζίνο διενεργούνται υποχρεωτικά, μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, κατόπιν ταυτοποίησης του Παίκτη, με επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου της αλλοδαπής. Για Μεταφορές ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και άνω, η συναλλαγή εκτελείται μόνο εφόσον έχει επιβεβαιωθεί ότι ο λογαριασμός πληρωμών που δηλώνει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.

Πότε εντείνονται οι έλεγχοι

Η ΕΕΕΠ έχει πρόβλεψη και για το πότε εντείνονται οι έλεγχοι από τα Υπόχρεα Πρόσωπα. Σύμφωνα με την απόφασή της, όλα τα Υπόχρεα Πρόσωπα ενισχύουν την ένταση και έκταση των μέτρων δέουσας επιμέλειας, τουλάχιστον, κάθε φορά που:

α. Διενεργείται ή επιχειρείται να διενεργηθεί συναλλαγή ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώτουλάχιστον κατά την Συμμετοχή σε Τυχερό Παίγνιο, την είσπραξη των κερδών ή και στις δύο περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το εάν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους. Στην έννοια της συναλλαγής περιλαμβάνεται και κάθε πράξη αγοράς ή εξαγοράς κουπονιών, συμβολικών δώρων (tοkens) και μαρκών και Μεταφοράς Χρημάτων. Η πλήρωση των ανωτέρω ορίων υπολογίζεται σε επίπεδο παικτικής ημέρας, η οποία με τη σειρά της, για τις ανάγκες εφαρμογής του Κανονισμού, υπολογίζεται με βάση το ωράριο λειτουργίας του Υπόχρεου Προσώπου και του Φυσικού Δικτύου. Προκειμένου το Υπόχρεο Πρόσωπο να προσδιορίσει εάν ένας Παίκτης έχει καλύψει το ως άνω όριο, δεν λαμβάνει υπόψη κέρδη τα οποία ο Παίκτης δεν έχει εισπράξει ή δεν έχουν αναληφθεί από τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό και τα οποία επανατοποθετεί για τη Συμμετοχή του στα Παίγνια (ανακυκλούμενα κέρδη). Σε κάθε περίπτωση, το Υπόχρεο Πρόσωπο πρέπει να αποδεικνύει ότι εφαρμόζει μεθόδους, διαδικασίες και πρακτικές που του επιτρέπουν να προσδιορίσει με συστηματικό και, κατά το δυνατόν, αντικειμενικό τρόπο, τις προσπάθειες μη υπέρβασης του ως άνω ορίου μέσω πολλαπλών συναλλαγών.
β. Η Παικτική Δραστηριότητα και τα σχετικά με αυτήν μοτίβα (patterns) του Παίκτη διαφοροποιούνται σημαντικά και δεν είναι ανάλογα του συναλλακτικού του προφίλ ή/και των κατά το δυνατόν αντικειμενικά προσδιορισμένων, οικονομικών του δυνατοτήτων, με βάση τα στοιχεία και την πληροφόρηση που το Υπόχρεο Πρόσωπο διαθέτει για τον Παίκτη ή ο Παίκτης ακολουθεί πρακτικές που με βάση την τυπολογία Ύποπτων ή Ασυνήθων Συναλλαγών του Παραρτήματος ΙΙΙ ή/και κατά την κοινή γνώση και πείρα, σχετίζονται με την προσπάθεια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω των Τυχερών Παιγνίων.

8.11 Όλα τα Υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν τα κατάλληλα για την περίπτωση μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε κάθε περίπτωση που:

α. Γνωρίζουν ή έχουν ενδείξεις, πληροφόρηση ή στοιχεία ότι διενεργείται ή επιχειρείται να διενεργηθεί Ύποπτη ή Ασυνήθης Συναλλαγή.

β. Γνωρίζουν ή έχουν ενδείξεις, πληροφόρηση ή στοιχεία ότι:

αα. ο Παίκτης Συμμετέχει στα Παίγνια ως παρένθετο πρόσωπο κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 32 του ν.4002/2011 (Α 180), ή

ββ. η Συμμετοχή στο Παίγνιο διενεργείται με τρόπο που συνιστά αθέμιτη σύμπραξη μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Παικτών ή/και έχει σκοπό την καταστρατήγηση των κανόνων διεξαγωγής του Παιγνίου ή/και την χειραγώγηση του αποτελέσματος του Παιγνίου, ή

γγ. υφίσταται επιρροή του Παίκτη ή συγγενικών του προσώπων ή προσώπων που σχετίζονται στενά με αυτόν στη διαμόρφωση του αποτελέσματος ενός γεγονότος που προσφέρεται προς στοιχηματισμό ή αμφισβητείται από αξιόπιστες, τρίτες πηγές, ο αδιάβλητος χαρακτήρας του
στοιχηματικού γεγονότος, ή

δδ. ο Παίκτης έχει διενεργήσει ή επιχειρεί να διενεργήσει Μεταφορά Χρημάτων προς τρίτους, νομικά ή φυσικά, πρόσωπα ή/και χρησιμοποιεί Μέσα Πληρωμής που ανήκουν σε τρίτους.

γ. Η χώρα καταγωγής του Παίκτη έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή ανήκει στα Μη Συνεργάσιμα Κράτη. Τα πρόσθετα μέτρα που λαμβάνονται στις περιπτώσεις αυτές αφορούν ενδεικτικά την εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή, συμπεριλαμβανομένων, όπου υπάρχουν, μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, των σχετικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Ιουλίου 2014 καθώς και στο άρθρο 49 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ν.4727/2020 (Α 184).

δ. Ο Παίκτης είναι Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Νόμου AML. Στην περίπτωση που ο Παίκτης παύει να έχει πλέον την ιδιότητα του Πολιτικώς Εκτεθειμένου Προσώπου, τα Υπόχρεα Πρόσωπα απαιτείται να λαμβάνουν υπόψη, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους από την παύση του δημόσιου λειτουργήματος, τον κίνδυνο που συνεχίζει να ενέχει το εν λόγω πρόσωπο και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα έως ότου κρίνουν ότι το πρόσωπο αυτό δεν ενέχει πλέον τον κίνδυνο που χαρακτηρίζει ειδικά τα πρόσωπα αυτά.

ε. Ο Παίκτης είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων της παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011 (Α 180).

στ. Ο Παίκτης αιτείται τη σύναψη γραπτής συμφωνίας προκειμένου το Υπόχρεο Πρόσωπο να αποδεχθεί Συμμετοχή στο Παίγνιο του στοιχήματος, τα προσδοκώμενα κέρδη της οποίας υπερβαίνουν το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους ανά στοίχημα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθμό 79835 ΕΞ 2020 (Β 3265) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

ζ. Στην περίπτωση των Επιχειρήσεων Καζίνο, ο Παίκτης αιτείται από το Υπόχρεο Πρόσωπο την παροχή μέσων χρηματοδότησης της Συμμετοχής, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 26 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 (Α 5).

Οι τιμωρίες

Αν αποδειχθεί ότι κάποιος παίκτης «ξέπλυνε» χρήματα μέσα από τα τυχερά παιχνίδια, τότε προβλέπονται πρόστιμα. Τόσο για τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων τυχερών παιχνιδιών, ηλεκτρονικών και φυσικών, όσο και για τους υπαλλήλους τους. Οι πρώτοι θα καλούνται να πληρώσουν από 5.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να πληρώσουν από 1.000 ευρώ μέχρι 1.000.000 ευρώ. Αυτά τα νούμερα αφορούν κάθε παράβαση ξεχωριστά.

Επίσης, στις προβλεπόμενες ποινές είναι και η προσωρινή, για διάστημα τριών μηνών, ή και η οριστική ανάκληση της άδειας φυσικών αλλά και νομικών προσώπων, όπως και η απομάκρυνση στελεχών και υπαλλήλων υπεύθυνων για την τέλεση της παράβασης.

Οι 27 ενδείξεις για «ύποπτες» συναλλαγές/δραστηριότητες

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕΕΠ, οι ενδείξεις, προκειμένου συγκεκριμένες συναλλαγές ή δραστηριότητες να θεωρηθούν ως ασυνήθεις ή ύποπτες, είναι οι ακόλουθες:

 1. Η απροθυμία ή άρνηση του Παίκτη να προσκομίσει τα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητάς του ή έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες.
 2. Η προσκόμιση από τον Παίκτη εγγράφων αμφιβόλου γνησιότητας ή η παροχή ανεπαρκών, ανακριβών, ή μη δυνάμενων να επαληθευτούν, στοιχείων και πληροφοριών.
 3. Η συχνή αλλαγή της διεύθυνσης του Παίκτη, η οποία δεν δικαιολογείται από την επαγγελματική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα.
 4. Η τηλεφωνική σύνδεση του Παίκτη είναι απενεργοποιημένη ή δεν λειτουργεί.
 5. Πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης, κ.λπ.) ότι Παίκτης ή συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα πιθανώς εμπλέκονται στην τέλεση των βασικών αδικημάτων του άρθρου 4 του νόμου AML.
 6. Πληροφορίες ότι Παίκτης διάγει πολυτελή βίο, που δεν συνάδει με την επαγγελματική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα ή την οικονομική του κατάσταση ή το κοινωνικό και οικονομικό του προφίλ.
 7. Πληροφορίες ότι ο Παίκτης εμπλέκεται σε εικονικές ή υπεράκτιες επιχειρήσεις.
 8. Η διενέργεια συναλλαγών, οι οποίες δεν συνάδουν με την συνήθη Παικτική Δραστηριότητα και τα οικεία μοτίβα του Παίκτη.
 9. Η διενέργεια διαδοχικών, μικρού ύψους συναλλαγών, των οποίων το συνολικό ποσό είναι υψηλό.
 10. Η εκδήλωση ασυνήθους νευρικότητας του Παίκτη σε όλα τα στάδια της Επιχειρηματικής Σχέσης.
 11. Ο αριθμός και η συχνότητα των συναλλαγών για ποσά κάτω από τα ελάχιστα όρια που τίθενται με τον Κανονισμό.
 12. Η διενέργεια πολύπλοκων ή ασυνήθιστων στοιχημάτων, χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό ή στοιχημάτων επί όλων των εκβάσεων του ίδιου στοιχηματικού γεγονότος.
 13. Η απόπειρα είσπραξης δελτίου, που έχει δηλωθεί ως απωλεσθέν.
 14. Η προσκόμιση μεγάλου αριθμού ονομαστικών εντολών πληρωμής για την έκδοση βεβαίωσης κερδών ή/και η υποβολή αιτημάτων έκδοσης βεβαιώσεων κερδών τα οποία προκύπτουν από κερδίζοντα δελτία με ασυνήθη γεωγραφική διασπορά.
 15. Η μη επιβεβαίωση του λογαριασμού πληρωμών στο όνομα του Παίκτη, κατά το στάδιο της πληρωμής.
 16. Το αίτημα Παίκτη για Μεταφορά Χρημάτων σε λογαριασμό πληρωμών τρίτου.
 17. Το αίτημα Παίκτη να πληρωθούν κέρδη σε λογαριασμό πληρωμών τρίτου.
 18. Η κατάθεση ποσών σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη με την χρήση Μέσων Πληρωμής που ανήκουν σε τρίτο.
 19. Η ενεργοποίηση αδρανών για μεγάλο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικών λογαριασμών Παίκτη.
 20. Η κατάθεση ποσών σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, τα οποία ο Παίκτης αποσύρει χωρίς να έχει συμμετάσχει στα Παίγνια ή Συμμετέχει καταβάλλοντας δυσανάλογα μικρά ποσά σε σχέση με τα κατατεθειμένα.
 21. Ο αριθμός και η συχνότητα με την οποία ο Παίκτης ανοίγει και κλείνει Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς.
 22. Το αίτημα του Παίκτη για πληρωμή κερδών σε λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Μη συνεργάσιμα Κράτη.
 23. Αυξημένη συμμετοχή των προσώπων ή προσώπων του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος σε Τυχερά Παίγνια.
 24. Ασυνήθιστα μεγάλη είσπραξη δελτίων από τα πρόσωπα σε σχέση με τον συνήθη τζίρο τους.
 25. Μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου για το μαύρο χρήμα.
 26. Ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός ονομαστικών εντολών πληρωμής για δελτία ποσού κάτω του προβλεπόμενου ορίου.
 27. Αδικαιολόγητη αύξηση του όγκου των συναλλαγών.

Διάβασε επίσης